Regulamin

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem reno-antique.pl jest prowadzony przez
Reno Antique Monika Krzypkowska-Grabińska z siedzibą w Puławach
przy ul. Lubelska 55, 24-100 Puławy. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
posiadającą numer identyfikacji podatkowej:
NIP: 113-05-51-880,
Regon: 12027142

Dane kontaktowe:
Reno Antique Monika Krzypkowska-Grabińska
ul. Lubelska 55
24-100 Puławy.
adres poczty elektronicznej:
renoantiquepracownia@gmail.com
numer telefonu : +48 784 868 121 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

1.
Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin ma na celu określenie zasad korzystania ze Sklepu Internetowego reno-antique.pl, składania zamówień na przedmioty i usługi oferowane przez firmę za pośrednictwem Sklepu Internetowego reno-antique.pl, metod płatności, warunków dostarczenia zamówionych przedmiotów i usług, uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy, w tym zasad składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego reno-antique.pl, a w szczególności do składania zamówień i zakupu przedmiotów niezbędny jest:

a) komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu i wyposażone w przeglądarkę internetową i posiadające aktualne oprogramowanie pozwalające na poprawne wyświetlenie zawartości Sklepu Internetowego reno-antique.pl.

b) działające konto pocztowe (adres e-mail).

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz składanie zamówień nie wymaga rejestracji i logowania.

4. W celach usprawnienia działania Sklepu Internetowego strona posiada wyszukiwarkę, do łatwego wyszukiwania szukanego przedmiotu.

5. Sklep Internetowy reno-antique.pl umożliwia przeglądania jej zawartości w dwóch językach: polski (domyślny) i angielski (opcjonalny).Za tłumaczenie opcjonalne (j. angielski) Sklepu Internetowego reno-antique.pl odpowiada zewnętrzna platforma (Google Translate API), którą Spółce zapewnia: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Spółka nie odpowiada za ew. błędy w tłumaczeniu, jednak dokonuje ciągłych starań, w celu wyeliminowania ew. błędów.

6. Do kontaktu Klienta ze Spółką służy formularz kontaktowy, który znajduje się w dziale „Kontakt” oraz na każdej podstronie przedmiotu (opcja „Pytanie o przedmiot ”)

7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego reno-antique.pl w sposób zgodny z ogólnie obowiązującymi normami i przeznaczeniem Sklepu.

8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody w wyniku działania Sklepu Internetowego reno-antique.pl spowodowane usterką techniczną urządzeń i oprogramowania służącego do poprawnego funkcjonowania Sklepu, działaniem osób trzecich lub w wyniku siły wyższej na które Spółka nie miała wpływu.

9. Informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia w sklepie internetowym reno-antique.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 929 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

2
Zawartość i przeznaczenie

1. Sklep Internetowy reno-antique jest platformą sprzedaży, dzięki której Klient może złożyć zamówienie na przedmioty i usługi oferowane przez firmę.

2. Wszelkie materiały znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego reno-antique.pl są własnością firmy i zabrania się ich wykorzystywania w celach innych niż związanych ze Sklepem Internetowym.

4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego reno-antique.pl do prowadzenia działań mogących zaszkodzić dobremu imieniu firmy.

3
Sprzedaż

1. Sklep Internetowy reno-antique.pl prowadzi sprzedaż przedmiotów i usług w sieci Internet przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, a informacje na temat przedmiotów wraz z ich ceną są zamieszczone na podstronie z przedmiotem.

2. Cena mebla jest ceną za zakup danego przedmiotu bez usługi renowacji.

3. Ceny przedmiotów na stronach Sklepu Internetowego reno-antique.pl są określone w polskich złotych i zawierają podatek.

4. Firma za sprzedane przedmioty i usługi Sklepu Internetowego reno-antique.pl każdorazowo wystawia faktury VAT.

5. W celu złożenia zamówienia należy wybrać przedmiot mający być przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”. W chwili dodania przedmiotu do koszyka rozpoczyna się otwarty proces zakupów, co oznacza, iż Klient może do koszyka wprowadzić dowolną liczbę przedmiotów, jak również usunąć je z koszyka.

6. W celu dokonania zakupu przedmiotów należy kliknąć myszką na przycisk „Zobacz koszyk” znajdujący się na zielonym pasku, wybrać opcje wysyłki (kurier/odbiór osobisty) i kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”. Następnie trzeba wypełnić formularz szczegółów płataności i kliknąć „Kupuję i płacę”.

7. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego przedmiotu.

8. W przypadku próby dokonania zakupu przedmiotu przez dwóch lub więcej Klientów w jednym czasie, prawo do zakupu przedmiotu posiada Klient, którego płatność została zarejestrowana jako pierwsza w systemie modułu płatności. W tym przypadku Spółka niezwłocznie poinformuje Klienta, którego zakup przedmiotu stał się nieskuteczny i dokona na jego konto zwrotu wpłaconej kwoty.

9. Klient może zmodyfikować dane do faktury i dostawy, które podał w formularzu zamówienia kontaktując się z firmą.

10. W przypadku udzielenia przez Klienta w formularzu zamówienia błędnych lub niepełnych danych do faktury i dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

11. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia form płatności i sposobu dostawy w stosunku do Klienta, który już zawarł z firmą umowę sprzedaży (kupna), a do transakcji nie doszło z winy Klienta.

12. Firma ma prawo do niewydania zakupionego przedmiotu Klientowi, jeśli jego zakup może stanowić szkodę interesom firmy, a zwłaszcza w przypadku wykrycia, iż sprzedaż przedmiotu odbyła się po znacznie obniżonej cenie, której wynikiem był błąd systemu Sklepu Internetowego reno-antique.pl na które firma nie miała wpływu. W takiej sytuacji firma niezwłocznie dokona zwrotu wpłaconej kwoty na konto Klienta, którego zakup stał się nieskuteczny.

4
System kodów rabatowych

1. Kod rabatowy jest indywidualnym i czasowym rabatem przydzielonym wybranemu Klientowi przez firmę.
Zarejestrowany klient posiada 5% rabat na przedmioty.

2. Kod rabatowy umożliwia wybranemu Klientowi zakup przedmiotów znajdujących się w Sklepie Internetowym reno-antique.pl po niższej cenie.

3. Klient posiadający kod rabatowy może obniżyć ceny przedmiotów Sklepu Internetowego reno-antique.pl dokonując wprowadzenia kodu rabatowego w miejscu oznaczonym zapisem „Zastosuj kupon” Sklepu Internetowego reno-antique.pl.

4. Klient posiadający kod rabatowy zobowiązany przed wysłaniem formularza zamówienia do sprawdzenia poprawności naliczonego rabatu, a ew. zastrzeżenia zgłosić niezwłocznie firmie.

5. W przypadku posiadania przez Klienta kodu rabatowego i niewprowadzenia kodu rabatowego w Sklepie Internetowym reno-antique.pl przed wysłaniem formularza zamówienia, ceny przedmiotów nie zostaną obniżone, a Klientowi nie przysługuje prawo do obniżenia ceny złożonego zamówienia.

6. W celu otrzymania kodu rabatowego należy się skontaktować z firmą. O przydzieleniu kodu rabatowego decyduje firma, a przydzielony rabat jest ściśle powiązany z dotychczasową współpracą Klienta ze firmą.

7. Wysokość rabatu jest ustalana indywidualnie przez firmę i zostaje potwierdzona elektronicznym certyfikatem.

8. Spółka może w dowolnym momencie zmniejszyć lub całkowicie usunąć rabat wybranemu Klientowi bez jego powiadomienia.

9. Każdorazowe zwiększenie rabatu zostaje potwierdzone elektronicznym certyfikatem wysłanym przez firmę na adres konta pocztowego klienta.

10. Klientowi przysługuje rabat maksymalnie do wysokości jaki został przydzielony na wystawionym przez firmę elektronicznym certyfikacie.

11. W przypadku kiedy wysokość przeliczonego rabatu widoczna w Sklepie Internetowym reno-antique.pl jest większa niż wartość znajdująca się na elektronicznym certyfikacie wysłanym przez firmę do Klienta i doszło do zakupu przez Klienta przedmiotów po cenie niższej niż wg przeliczonego rabatu przypisanego w elektronicznym certyfikacie, Klient zobowiązany jest do dopłaty brakującej kwoty.

12. Klient może w dowolnym momencie otrzymać informację o wysokości przydzielonego rabatu, jak również otrzymać aktualny elektroniczny certyfikat potwierdzający wysokość rabatu. W tym celu należy skontaktować się z firmą.

5
Elektroniczna karta Stałego Klienta

1. Klientowi, który dokonała kliku zakupów w sklepie Reno Antique może przysługiwać karta rabatowa.
2. Karta Rabatowa uprawnia 5%, 10% lub 15% zniżki na cały asortyment w pełnych cenach.
3. Obniżka wynikająca z posiadania Karty Rabatowej nie łączy się z innymi promocjami, obniżkami w sklepie.
4. Rabat naliczany jest od pełnej kwoty produktu.
5. Elektroniczne karty rabatowe wysyłane są pocztą elektroniczną.

6
Płatność

1. Płatność za wybrane przedmioty następuje w momencie skutecznego wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia tj. po kliknięciu przez Klienta przycisku „Kupuję i płacę” i przejściu Klienta do wykonania płatności.

2. Za skuteczne dokonanie zakupu przedmiotu uznaje się moment wpłaty dokonanej przez Klienta na konto bankowe firmy.

3. Zakupiony przedmiot zostaje usunięty z dalszego obrotu w Sklepie Internetowym reno-antique.pl i nie ma możliwości jego zakupu przez innych Klientów.

7.
Zamówienie

1.Zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych potwierdzane telefonicznie, lub e-mailowo przez firmę „Reno Antique”. Potwierdzone zamówienie, zgodnie z Art. 66. ust. 1 KC, traktowane jest jako złożone oświadczenie woli. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia firma „Reno Antique”. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia.

2.Zamówienia realizowane są w ciągu 48 godzin od daty potwierdzenia zamówienia (Nie dotyczy renowacji). W przypadku płatności przelewem termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy „Reno Antique” lub dostarczenia potwierdzenia o dokonaniu przelewu. Na czas realizacji zamówienia składa się obsługa zamówienia przez firmę „Reno Antique” tj. wydanie przesyłki kurierowi.

Strony mogą ustalić inny czas realizacji zamówienia poprzez kontakt.

3.Klient na własne życzenie, może zażyczyć sobie demontaż mebla, firma nie odpowiada za jego złożenie.

8
Renowacja

1.Cena renowacji podlega indywidualnej wycenie.
2.Czas wykonania prac renowacyjnych jest indywidualnie ustalany w każdym przypadku.
3.Firma prowadzi dokumentacje o postępach renowacji.
4.Klient będzie informowany na bieżąco drogą elektroniczną o postępach prac renowacyjnych.
5.Klient zainteresowany renowacją przedmiotu który chce zakupić przedmiot powinien poinformować firmę poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce „Kontakt”
6.Klient musi być świadomy o dodatkowej wpłacie zaliczki za renowacje, która jest ustalana indywidualnie (patrz punkt 1)

9
Prawa Klienta, reklamacje i zwroty

1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia, jeśli zamówione przedmioty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki lub transportu przez firmę. Rezygnacja z takiego zamówienia powinna odbyć się niezwłocznie w formie kontaktu Klienta z firmą.

2. Klient, który jest osobą fizyczną i dokonał zakupów w Sklepie Internetowym reno-antique.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotu zakupionego w Sklepie Internetowym reno-antique.pl bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni (słownie: czternastu dni) od momentu otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania przedmiotu), poza wyjątkiem (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt (przedmiot) niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225).

3. Odstąpienie od umowy sprzedaży zgodnie z powyższą ustawą wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia i dostarczenia go firmie na piśmie i wypełnienia formularza odstąpienia od umowy (formularz odstapienia od umowy)
4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu firmie przedmiotu w stanie niezmienionym, w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Wszelki koszt związany ze zwrotem firmie przedmiotu w wyniku odstąpienia od umowy o której mowa w §8 pkt. 2 ponosi Klient. W takie sytuacji Spółka zwróci Klientowi uiszczoną przez niego należność w terminie 14 dni na konto wskazane przez Klienta.

5. Spółka nie odpowiada za zwroty przedmiotów błędnie sporządzonych, w tym źle zaadresowanych oraz kierowanych do firmy
za pobraniem.

6. Klient ma prawo do reklamacji towaru w terminie 30 dni od wydania przedmiotu Klientowi. W celu złożenia reklamacji Klient winien niezwłocznie skontaktować się z firmą. Klient ma prawo zawnioskować do firmy o wzór pisma dot. reklamacji.

7. Spółka nie odpowiada za reklamacje dot. stanu przedmiotu, który uległ pogorszeniu od momentu wydania przedmiotu Klientowi oraz za ew. wady przedmiotu, które były znane Klientowi w dniu zakupu.

8. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeśli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle firmie takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie takiego zwrotu, jeśli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

10
Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie poprawnym adresem poczty e-mail rubryki „Podaj adres e-mail, aby dodać do newsletter” w dziale „Newsletter” i zatwierdzeniu zgłoszenia klikając w przycisk „Dodaj”.

2. Od momentu zapisania się do Newslettera Klient będzie otrzymywał na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny oraz oferty handlowe Sklepu Internetowego reno-antique.pl wysyłane przez firmę.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości opisanych w §9 pkt. 2 poprzez odznaczenie stosownego pola znajdującego się w każdej wiadomości wysłanej przez Spółkę na adres poczty elektronicznej Klienta lub kontaktując się z firmą i składając stosowną dyspozycję.

11
Dane osobowe

1. Klient zgadza się na przetwarzanie przez firmę danych osobowych podanych przez niego podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym reno-antique.pl, jak również podczas procesu korzystania ze Sklepu Internetowego reno-antique.pl, a szczególnie podczas zakupu przedmiotów.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale brak zgody Klienta na przetwarzanie przez firmę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie elektronicznych usług świadczonych przez firmę, a szczególnie dokonywanie zakupu lub rezerwacji przedmiotów przez Klienta w Sklepie Internetowym reno-antique.pl.

3. Firma dokona wszelkich starań, aby dane osobowe Klienta, które przechowuje były bezpieczne i chronione przed nieodpowiednim użyciem oraz nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianami i zniszczeniem.

4. Klient powinien informować firmę o zmianach jakie zachodzą w danych osobowych Klienta, a w szczególności zmianie adresu poczty elektronicznej Klienta. Firma nie odpowiada za nieaktualne dane i ew. problemy wynikające z posiadania przez firmę nieaktualnych danych Klienta.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich modyfikacji i usunięcia poprzez skontaktowanie się z firmą.

§ 12
Polityka cookies

1. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na urządzeniu Klienta końcowym pliki cookies jest Spółka.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości Sklepu Internetowego reno-antique.pl do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego reno-antique.pl; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu Internetowego reno-antique.pl i odpowiednio wyświetlić witrynę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, a w przypadku wykorzystania przez Klienta specjalnego kodu rabatowego, pliki cookies są niezbędne do przeprowadzenia systemowego procesu przeliczenia cen przedmiotów znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego reno-antique.pl;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego reno-antique.pl z niego korzystają, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.

4. W ramach Sklepu Internetowego reno-antique.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu opuszczenia Sklepu Internetowego reno-antique.pl lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Użytkownicy Sklepu Internetowego reno-antique.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

6. Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego reno-antique.pl, a zwłaszcza na poprawność działania systemu kodów rabatowych, jak i możliwości dokonywania zakupów i rezerwacji przedmiotów w Sklepie Internetowym reno-antique.pl.

7. Spółka nie odpowiada za błędy w funkcjonalności Sklepu Internetowego reno-antique.pl wynikające z ograniczenia stosowania plików cookies, a w szczególności za poprawność działania systemu kodów rabatowych.

8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018, a zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym po ich opublikowaniu w Sklepie Internetowym reno-antique.pl.

2. W przypadku braku akceptacji postanowień zmienionego Regulaminu, Klientowi przysługuje prawo do odmowy akceptacji treści zmienionej Regulaminu w terminie 7 dni od dnia opublikowaniu zmienionego Regulaminu przez Spółkę. Brak odmowy zmienionej treści Regulaminu przez Klienta uznaje się za akceptację przez niego zmienionej treści Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby firmy.